هفته دهم بارداری

در این چند هفته جنین شما تحولات بسیار زیادی داشته است. سر کوچک او حالا…
هفته سوم بارداری

تبریک می گوییم . حالا شما در هفته سوم بارداری خود هستید. هفته سوم بارداری…